Psychoterapia
Psychoterapia pomáha ľuďom spoznať, zlepšiť a preskúmať rôzne aspekty svojho života. Môže byť prostriedkom k pozitívnym osobnostným zmenám a rozvoju, k väčšiemu sebaporozumeniu a sebaakceptácii. Psychoterapia pomáha prekonávať psychické problémy, vnútornú nepohodu a nespokojnosť. Empaticky vnímame klientove ťažkosti z jeho pohľadu, nepodsúvame a nenariaďujeme mu naše rady a postoje. Skúmame pocity a prežívanie, snažíme sa ich uchopiť, pomenovať a vyjadriť.

Pozitíva psychoterapie
Psychoterapia môže napomáhať k pozitívnemu riešeniu náročných životných situácií. Môže byť prostriedkom k osobnostným zmenám, k hlbšiemu sebaporozumeniu a sebaakceptácii. Prispieva aj k vnútornému uvoľneniu, k zmierneniu až úprave symptómov.

Negatíva psychoterapie
Psychoterapia sa venuje aj situáciám a miestam v živote, ktoré môžu byť bolestivé, nepríjemné. Môže to byť vnímané ako "vŕtanie sa" v ťažkostiach, nepríjemnostiach.


Prístup zameraný na človeka
/ Mgr. Marta Špaleková /

Zaviedol ho Carl R. Rogers, v psychoterapeutickom prístupe so zameraním na človeka je ústrednou postavou klient. On je stredobodom, on rastie, on sa vyvíja. Psychoterapeuti pracujúci týmto prístupom dôverujú svojim klientom, že nájdu v sebe riešenia a odpovede na svoje ťažkosti. Na tejto ceste hľadania sa a spoznávania sa svojich klientov doprevádzajú. Vytvárajú im priestor pre objavovanie seba, svojich potrieb, možností a schopností. Nevyhnutnou súčasťou tohto prístupu je, že psychoterapeuti sa snažia vnímať a cítiť svet očami svojich klientov, súčasne sa snažia ostať sami sebou, nehodnotia, rešpektujú a akceptujú svojich klientov.


Psychodynamická psychoterapia
/ Mgr. Jana Zajíčková /

Vychádza z psychoanalýzy a dynamickej psychoterapie, kde terapeut upozornuje nielen na to, čo si uvedomujeme ale aj na to, čo z nevedomia môže ovplyvňovať náš život. Vychádza z Freudových koncepcií nevedomia, konfliktu, prenosu, obrany a odporu. Nemenej dôležitý je vytvárajúci sa dôverný vzťah medzi klientom a terapeutom, ktorý je pri procese zmeny nevyhnutný.
Psychodynamika človeka zahrňuje rôzne vedomé aj nevedomé sily, motívy alebo obavy, ktoré sa odohrávajú v každom z nás.
Psychodynamická psychoterapia sa usiluje o dosiahnutie nadhľadu na pôvod a mechanizmy vzniku nežiaducich obtiaží a pomáha človeku pracovať na vytváraní zrelších, kvalitnejších a uspokojivejších spôsobov vzťahovania sa k sebe samému a svojmu okoliu. Táto cesta zmeny je častokrát náročná a poznanie doposiaľ nespracovaných alebo nezrozumiteľných prežitkov môže byť bolestivé.
Objavovanie pravdy o sebe, pomáha lepšie porozumieť svojej životnej situácii a podporuje zvýšenie kvality života postupným vytváraním prirodzeného pocitu kontroly nad vlastnými myšlienkami či správaním.
Sedenie trvá 50 minút a prebieha zvyčajne v týždenných intervaloch.
Dĺžka terapie závisí od charakteru problému a individuálnych potrieb klienta.

  

 

pozri na mape