Čo je to supervízia?
Supervízia slúži všetkým (napr. psychoterapeuti, učitelia, poradcovia, tréneri...), ktorí pracujú s ľuďmi. Pomáha im vytvárať priestor na to, aby mohli viac uchopiť svoju prácu, aby mohli viac rozumieť sebe a tým, s ktorými sa stretávajú pri práci, aby sa mohli vyventilovať zo svojich problémov a ťažkostí v práci. Vďaka supervízii môžeme ponúknuť tým, s ktorými pracujeme efektívnejšie a bezpečnejšie riešenie ťažkostí. Supervízia nemá byť kritikou alebo negatívnym hodnotením práce, má byť snahou pomôcť druhej strane ako vykonávať svoju profesiu kvalitnejšie a lepšie.

Čo je cieľom supervízie?
- Overovanie si efektívnosti vlastných postupov pri svojej práci
- Rozširovať možnosti práce s klientom
- Korigovať stereotypy v práci - uvedomovať si ich a minimalizovať ich
- Prevencia vyhorenia pracovníka
- Predchádzanie poškodenia klienta
- Zvyšovanie profesionality pracovníka - získavanie nových skúseností a informácií
- Kvalitnejšia spolupráca s ďalším kolegami v práci, čím sa zvyšuje profesionálna odbornosť v tíme

Čo všetko môžem supervídovať?
Všetko to, čo mi aj trocha bráni v práci, môžu to byť klienti, kolegovia, vedenie, rôzne pocity napr. únava, pocit nedocenenia, strach, blízkosť ku klientovi, hnev atď.

Čo mi supervízia môže dať alebo priniesť?
- Väčšie pochopenie seba samého pri práci
- Väčšie pochopenie klienta
- Väčšiu spoluprácu s ďalšími kolegami
- Predchádzanie vyhoreniu v práci
- Viac práce na svojej odbornosti
- Zvyšovanie svojej profesionality pri práci

 

 

 

pozri na mape